C108 – نقش زیبای فروهر(تخت جمشید)

C108 – نقش زیبای فروهر(تخت جمشید)

C33 –  نقشی وکتور بازسازی از کاشیکاریهای صفویه

C33 – نقشی وکتور بازسازی از کاشیکاریهای صفویه

C14 – اسلیمی وکتور یک حاشیه

C14 – اسلیمی وکتور یک حاشیه