C151 – نقش وکتور یک قفل اسلیمی

C151 – نقش وکتور یک قفل اسلیمی

C149 – نقش وکتور یک قفل اسلیمی

C149 – نقش وکتور یک قفل اسلیمی

C141 – نقش یک نشان ختایی اسلیمی

C141 – نقش یک نشان ختایی اسلیمی

C126 – نقش وکتور یک حاشیه

C126 – نقش وکتور یک حاشیه

C125 – نقش وکتور یک حاشیه از نقوش فرش

C125 – نقش وکتور یک حاشیه از نقوش فرش

C120 – نقش وکتور یک حاشیه و قاب دور

C120 – نقش وکتور یک حاشیه و قاب دور

C117 – نقش وکتور یک شمسه بسیار زیبا

C117 – نقش وکتور یک شمسه بسیار زیبا

C107 –  نقش وکتور یک ترنج زیبا از فرشهای تبریز عهد صفوی

C107 – نقش وکتور یک ترنج زیبا از فرشهای تبریز عهد صفوی

C106 – نقش وکتور یک شمسه زیبا از فرشهای تبریز

C106 – نقش وکتور یک شمسه زیبا از فرشهای تبریز

C83 – نقش وکتور یک گل شاه عباسی عهد صفوی

C83 – نقش وکتور یک گل شاه عباسی عهد صفوی

C74 – نقش وکتور یک ترنج جدید

C74 – نقش وکتور یک ترنج جدید

C42 – نقش وکتور مناسب طراحان فرش ایرانی

C42 – نقش وکتور مناسب طراحان فرش ایرانی

C25 – نقش زمینه

C25 – نقش زمینه

C22 – نقش پس زمینه

C22 – نقش پس زمینه

C21 – نقش زمینه

C21 – نقش زمینه