C147 – نقش وکتور یک نشان سلجوقی

C147 – نقش وکتور یک نشان سلجوقی

C141 – نقش یک نشان ختایی اسلیمی

C141 – نقش یک نشان ختایی اسلیمی

C64 – نقش وکتور ترنج

C64 – نقش وکتور ترنج

C63 – نقش وکتور یک ترنج جدید و زیبا از عهد صفوی

C63 – نقش وکتور یک ترنج جدید و زیبا از عهد صفوی

C62 – نقش وکتور یک ترنج از بشقابهای سفالی عهد سلجوقی

C62 – نقش وکتور یک ترنج از بشقابهای سفالی عهد سلجوقی

C48 – نقش وکتور تک اسلیمی 90 عددی

C48 – نقش وکتور تک اسلیمی 90 عددی