C170 – نقش وکتور حاشیه ختایی اسلیمی

C170 – نقش وکتور حاشیه ختایی اسلیمی

C169 – نقش وکتور یک حاشیه گیاهی

C169 – نقش وکتور یک حاشیه گیاهی

C167 –  نقش وکتور حاشیه ختایی هندسی

C167 – نقش وکتور حاشیه ختایی هندسی

C166 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی دوره معاصر

C166 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی دوره معاصر

C165 – نقش وکتور یک حاشیه هندسی دوره بیزانس ترکیه

C165 – نقش وکتور یک حاشیه هندسی دوره بیزانس ترکیه

C163 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی

C163 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی

C162 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی از دوره بیزانس

C162 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی از دوره بیزانس

C160 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی دوره بیزانس

C160 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی دوره بیزانس

C159 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی ساسانی

C159 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی ساسانی

C158 – نقش اسلیمی وکتور یک حاشیه

C158 – نقش اسلیمی وکتور یک حاشیه

C157 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی

C157 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی

C156 – نقش وکتور یک حاشیه از دوره ساسانی

C156 – نقش وکتور یک حاشیه از دوره ساسانی

C150 – نقش وکتور یک نشان گیاهی آندلسی

C150 – نقش وکتور یک نشان گیاهی آندلسی

C143 – نقش وکتور یک اسلیمی ختایی

C143 – نقش وکتور یک اسلیمی ختایی

C138 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی از کاشی معرق دوره صفویه شهر قم

C138 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی از کاشی معرق دوره صفویه شهر قم

C137 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی از کاشی معرق دوره صفویه

C137 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی از کاشی معرق دوره صفویه

C136 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی کاشی معرق دوره تیموری

C136 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی کاشی معرق دوره تیموری

C135 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی و ختایی

C135 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی و ختایی

C134 – نقش وکتور یک روجلد اسلیمی

C134 – نقش وکتور یک روجلد اسلیمی

C133 – نقش وکتور یک کتیبه اسلیمی

C133 – نقش وکتور یک کتیبه اسلیمی

C131 – نقش وکتور یک قاب و حاشیه ختایی

C131 – نقش وکتور یک قاب و حاشیه ختایی

C130 – نقش وکتور یک اسپر از مسجد گوهرشاد مشهد

C130 – نقش وکتور یک اسپر از مسجد گوهرشاد مشهد

C128 – نقش وکتور یک کتیبه از مسجد جامع یزد

C128 – نقش وکتور یک کتیبه از مسجد جامع یزد

C127 – نقش وکتور کتیبه ای از مسجد گوهرشاد

C127 – نقش وکتور کتیبه ای از مسجد گوهرشاد

C120 – نقش وکتور یک حاشیه و قاب دور

C120 – نقش وکتور یک حاشیه و قاب دور

C116 – نقش وکتور قاب و حاشیه اسلیمی

C116 – نقش وکتور قاب و حاشیه اسلیمی

C115 – نقش وکتور یک قاب گچبری

C115 – نقش وکتور یک قاب گچبری

C114 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی

C114 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی

C107 –  نقش وکتور یک ترنج زیبا از فرشهای تبریز عهد صفوی

C107 – نقش وکتور یک ترنج زیبا از فرشهای تبریز عهد صفوی

C105 – نقش وکتور گره چینی و اسلیمی ترکیبی

C105 – نقش وکتور گره چینی و اسلیمی ترکیبی

C104 – نقش وکتور یک اسلیمی قاب دور

C104 – نقش وکتور یک اسلیمی قاب دور

C103 – نقش وکتور یک کاشی معرق عهد تیموری

C103 – نقش وکتور یک کاشی معرق عهد تیموری

C102 – نقش وکتورکاشی هفت رنگ عصر صفوی

C102 – نقش وکتورکاشی هفت رنگ عصر صفوی

mutif-C100 نقش وکتور یک پنجره چوبی

mutif-C100 نقش وکتور یک پنجره چوبی

C99 – نقش وکتور یک آئینه کاری از یک عمارت قاجاری

C99 – نقش وکتور یک آئینه کاری از یک عمارت قاجاری

C98 – نقش وکتور یک آئینه کاری عهد قاجار

C98 – نقش وکتور یک آئینه کاری عهد قاجار

C97 – نقش وکتور یک کتیبه اسلیمی

C97 – نقش وکتور یک کتیبه اسلیمی

C94 – نقش وکتور یک اسلیمی ابری

C94 – نقش وکتور یک اسلیمی ابری

C91 – نقش وکتور یک حاشیه و قاب زیبا

C91 – نقش وکتور یک حاشیه و قاب زیبا

C85 – نقش وکتور یک قاب دور و کادر زیبا

C85 – نقش وکتور یک قاب دور و کادر زیبا

C84 – نقش وکتور یک ترنج جدید

C84 – نقش وکتور یک ترنج جدید

C82 – نقش وکتور ترنج

C82 – نقش وکتور ترنج

C69 – نقش وکتور یک قاب وکادر زیبا از نقوش دربهای چوبی عمارت نارنجستان شیراز

C69 – نقش وکتور یک قاب وکادر زیبا از نقوش دربهای چوبی عمارت نارنجستان شیراز

C61 – نقش وکتور دو قاب و کادر زیبا برگرفته از نقوش گچبری نارنجستان شیراز

C61 – نقش وکتور دو قاب و کادر زیبا برگرفته از نقوش گچبری نارنجستان شیراز

C60 – نقش وکتور یک حاشیه

C60 – نقش وکتور یک حاشیه

C59 – نقش وکتور دو کادر زیبا از نقوش آئینه کاری نارنجستان قوام شیراز

C59 – نقش وکتور دو کادر زیبا از نقوش آئینه کاری نارنجستان قوام شیراز

C57 – نقش وکتور یک لوح تقدیر

C57 – نقش وکتور یک لوح تقدیر

C56 – نقش وکتور کاشی حرم حضرت معصومه (س)

C56 – نقش وکتور کاشی حرم حضرت معصومه (س)

C55 – نقش وکتور قاب آئینه

C55 – نقش وکتور قاب آئینه

C54 – نقش وکتور اسلیمی ترنج

C54 – نقش وکتور اسلیمی ترنج

C53 – نقش وکتور محراب و درخت زندگی

C53 – نقش وکتور محراب و درخت زندگی

C52 – نقش وکتور پس زمینه

C52 – نقش وکتور پس زمینه

C46 – نقش وکتور تک اسلیمی

C46 – نقش وکتور تک اسلیمی

C44 – نقش وکتور سه حاشیه هفت رنگ

C44 – نقش وکتور سه حاشیه هفت رنگ

C41 – نقش وکتور قاب و آیئنه

C41 – نقش وکتور قاب و آیئنه

C39 – نقش وکتور ترنج

C39 – نقش وکتور ترنج

C38 – نقش وکتور ترنج نقاشی دیواریهای نارنجستان قوام شیراز

C38 – نقش وکتور ترنج نقاشی دیواریهای نارنجستان قوام شیراز

C37 – نقش وکتور یک کادر و اسلیمی داخلی

C37 – نقش وکتور یک کادر و اسلیمی داخلی

C36 – نقش وکتور مناسب پس زمینه

C36 – نقش وکتور مناسب پس زمینه

C35 – سه قاب وکتور

C35 – سه قاب وکتور

C33 –  نقشی وکتور بازسازی از کاشیکاریهای صفویه

C33 – نقشی وکتور بازسازی از کاشیکاریهای صفویه

C32 – نقشمایه وکتور از نقوش حجاری

C32 – نقشمایه وکتور از نقوش حجاری

C31 – نقشمایه قاب دور(وکتور)

C31 – نقشمایه قاب دور(وکتور)

C30  – قاب دور صفحه (وکتور)

C30 – قاب دور صفحه (وکتور)

C29 – کادر و قاب و نوار حاشیه

C29 – کادر و قاب و نوار حاشیه

C27 – بازسازی وکتور از نقاشی دیواری یک عمارت قاجاری

C27 – بازسازی وکتور از نقاشی دیواری یک عمارت قاجاری

C26 – بازسازی وکتور از کاشی کاریهای دوره صفویه

C26 – بازسازی وکتور از کاشی کاریهای دوره صفویه

نقشمایه وکتور شماره 16

نقشمایه وکتور شماره 16

C15 – نقش وکتور یک قاب ، حاشیه و ترنج اسلیمی از دوره قاجار

C15 – نقش وکتور یک قاب ، حاشیه و ترنج اسلیمی از دوره قاجار

C14 – اسلیمی وکتور یک حاشیه

C14 – اسلیمی وکتور یک حاشیه

C12 – نقش وکتور شمسه اسلیمی طراحی تیم سایت موتیف

C12 – نقش وکتور شمسه اسلیمی طراحی تیم سایت موتیف

C10 – نقش وکتور بازسازی نقاشی سقف نارنجستان قوام شیراز

C10 – نقش وکتور بازسازی نقاشی سقف نارنجستان قوام شیراز

C09 – نقش وکتور یک نشان اسلیمی

C09 – نقش وکتور یک نشان اسلیمی

C07 – نقش وکتور یک قاب آئینه اسلیمی

C07 – نقش وکتور یک قاب آئینه اسلیمی

C06 – نقش وکتور یک شمسه اسلیمی

C06 – نقش وکتور یک شمسه اسلیمی