C167 –  نقش وکتور حاشیه ختایی هندسی

C167 – نقش وکتور حاشیه ختایی هندسی

C165 – نقش وکتور یک حاشیه هندسی دوره بیزانس ترکیه

C165 – نقش وکتور یک حاشیه هندسی دوره بیزانس ترکیه

C163 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی

C163 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی

C162 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی از دوره بیزانس

C162 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی از دوره بیزانس

C159 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی ساسانی

C159 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی ساسانی

C156 – نقش وکتور یک حاشیه از دوره ساسانی

C156 – نقش وکتور یک حاشیه از دوره ساسانی

C138 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی از کاشی معرق دوره صفویه شهر قم

C138 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی از کاشی معرق دوره صفویه شهر قم

C136 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی کاشی معرق دوره تیموری

C136 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی کاشی معرق دوره تیموری

C131 – نقش وکتور یک قاب و حاشیه ختایی

C131 – نقش وکتور یک قاب و حاشیه ختایی

C130 – نقش وکتور یک اسپر از مسجد گوهرشاد مشهد

C130 – نقش وکتور یک اسپر از مسجد گوهرشاد مشهد

C128 – نقش وکتور یک کتیبه از مسجد جامع یزد

C128 – نقش وکتور یک کتیبه از مسجد جامع یزد

C127 – نقش وکتور کتیبه ای از مسجد گوهرشاد

C127 – نقش وکتور کتیبه ای از مسجد گوهرشاد

C116 – نقش وکتور قاب و حاشیه اسلیمی

C116 – نقش وکتور قاب و حاشیه اسلیمی

C105 – نقش وکتور گره چینی و اسلیمی ترکیبی

C105 – نقش وکتور گره چینی و اسلیمی ترکیبی

C103 – نقش وکتور یک کاشی معرق عهد تیموری

C103 – نقش وکتور یک کاشی معرق عهد تیموری

mutif-C100 نقش وکتور یک پنجره چوبی

mutif-C100 نقش وکتور یک پنجره چوبی

C99 – نقش وکتور یک آئینه کاری از یک عمارت قاجاری

C99 – نقش وکتور یک آئینه کاری از یک عمارت قاجاری

C98 – نقش وکتور یک آئینه کاری عهد قاجار

C98 – نقش وکتور یک آئینه کاری عهد قاجار

C97 – نقش وکتور یک کتیبه اسلیمی

C97 – نقش وکتور یک کتیبه اسلیمی

C92 – نقش وکتور یک شمسه و ترنج جدید

C92 – نقش وکتور یک شمسه و ترنج جدید

C89 – نقش وکتور شمسه و ترنج مسجد جامع یزد

C89 – نقش وکتور شمسه و ترنج مسجد جامع یزد

C86 – نقش وکتور یک شمسه و ترنج بسیار زیبای عهد صفوی

C86 – نقش وکتور یک شمسه و ترنج بسیار زیبای عهد صفوی

C82 – نقش وکتور ترنج

C82 – نقش وکتور ترنج

C80 – نقش وکتور ترنجی از مسجد جامع یزد

C80 – نقش وکتور ترنجی از مسجد جامع یزد

C81 – نقش وکتور ترنجی از مسجد جامع یزد

C81 – نقش وکتور ترنجی از مسجد جامع یزد

C78 – شش نقش وکتور ترنج در یک فایل

C78 – شش نقش وکتور ترنج در یک فایل

C79 – نقش وکتور ترنج معروف مسجد جامع یزد

C79 – نقش وکتور ترنج معروف مسجد جامع یزد

C77 – نقش وکتور ترنج از مسجد جامع یزد

C77 – نقش وکتور ترنج از مسجد جامع یزد

C75 – نقش وکتور شمسه معروف گنبد سلطانیه زنجان

C75 – نقش وکتور شمسه معروف گنبد سلطانیه زنجان

C74 – نقش وکتور یک ترنج جدید

C74 – نقش وکتور یک ترنج جدید

C72 – نقش وکتور 25 ترنج در یک فایل

C72 – نقش وکتور 25 ترنج در یک فایل

C69 – نقش وکتور یک قاب وکادر زیبا از نقوش دربهای چوبی عمارت نارنجستان شیراز

C69 – نقش وکتور یک قاب وکادر زیبا از نقوش دربهای چوبی عمارت نارنجستان شیراز

C67 – نقش وکتور ترنج جدید

C67 – نقش وکتور ترنج جدید

C66 – نقش وکتور ترنج

C66 – نقش وکتور ترنج

C62 – نقش وکتور یک ترنج از بشقابهای سفالی عهد سلجوقی

C62 – نقش وکتور یک ترنج از بشقابهای سفالی عهد سلجوقی

C61 – نقش وکتور دو قاب و کادر زیبا برگرفته از نقوش گچبری نارنجستان شیراز

C61 – نقش وکتور دو قاب و کادر زیبا برگرفته از نقوش گچبری نارنجستان شیراز

C59 – نقش وکتور دو کادر زیبا از نقوش آئینه کاری نارنجستان قوام شیراز

C59 – نقش وکتور دو کادر زیبا از نقوش آئینه کاری نارنجستان قوام شیراز

C57 – نقش وکتور یک لوح تقدیر

C57 – نقش وکتور یک لوح تقدیر

C55 – نقش وکتور قاب آئینه

C55 – نقش وکتور قاب آئینه

C54 – نقش وکتور اسلیمی ترنج

C54 – نقش وکتور اسلیمی ترنج

C53 – نقش وکتور محراب و درخت زندگی

C53 – نقش وکتور محراب و درخت زندگی

C48 – نقش وکتور تک اسلیمی 90 عددی

C48 – نقش وکتور تک اسلیمی 90 عددی

C45 – نقش وکتور ترنج جدید

C45 – نقش وکتور ترنج جدید

C42 – نقش وکتور مناسب طراحان فرش ایرانی

C42 – نقش وکتور مناسب طراحان فرش ایرانی

C41 – نقش وکتور قاب و آیئنه

C41 – نقش وکتور قاب و آیئنه

C40 – نقش وکتورترنج مناسب لوگو

C40 – نقش وکتورترنج مناسب لوگو

C37 – نقش وکتور یک کادر و اسلیمی داخلی

C37 – نقش وکتور یک کادر و اسلیمی داخلی

C35 – سه قاب وکتور

C35 – سه قاب وکتور

C33 –  نقشی وکتور بازسازی از کاشیکاریهای صفویه

C33 – نقشی وکتور بازسازی از کاشیکاریهای صفویه

C32 – نقشمایه وکتور از نقوش حجاری

C32 – نقشمایه وکتور از نقوش حجاری

C31 – نقشمایه قاب دور(وکتور)

C31 – نقشمایه قاب دور(وکتور)

C29 – کادر و قاب و نوار حاشیه

C29 – کادر و قاب و نوار حاشیه

C27 – بازسازی وکتور از نقاشی دیواری یک عمارت قاجاری

C27 – بازسازی وکتور از نقاشی دیواری یک عمارت قاجاری

C25 – نقش زمینه

C25 – نقش زمینه

C23 – نقش پس زمینه

C23 – نقش پس زمینه

C21 – نقش زمینه

C21 – نقش زمینه

C14 – اسلیمی وکتور یک حاشیه

C14 – اسلیمی وکتور یک حاشیه

C07 – نقش وکتور یک قاب آئینه اسلیمی

C07 – نقش وکتور یک قاب آئینه اسلیمی

C06 – نقش وکتور یک شمسه اسلیمی

C06 – نقش وکتور یک شمسه اسلیمی

نقشمایه وکتور شماره 02

نقشمایه وکتور شماره 02