C169 – نقش وکتور یک حاشیه گیاهی

C169 – نقش وکتور یک حاشیه گیاهی

C159 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی ساسانی

C159 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی ساسانی

C156 – نقش وکتور یک حاشیه از دوره ساسانی

C156 – نقش وکتور یک حاشیه از دوره ساسانی

C144 – نقش وکتور یک نشان دوره ساسانی

C144 – نقش وکتور یک نشان دوره ساسانی

C48 – نقش وکتور تک اسلیمی 90 عددی

C48 – نقش وکتور تک اسلیمی 90 عددی