C170 – نقش وکتور حاشیه ختایی اسلیمی

C170 – نقش وکتور حاشیه ختایی اسلیمی

C169 – نقش وکتور یک حاشیه گیاهی

C169 – نقش وکتور یک حاشیه گیاهی

C165 – نقش وکتور یک حاشیه هندسی دوره بیزانس ترکیه

C165 – نقش وکتور یک حاشیه هندسی دوره بیزانس ترکیه

C162 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی از دوره بیزانس

C162 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی از دوره بیزانس

C160 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی دوره بیزانس

C160 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی دوره بیزانس

C158 – نقش اسلیمی وکتور یک حاشیه

C158 – نقش اسلیمی وکتور یک حاشیه

C150 – نقش وکتور یک نشان گیاهی آندلسی

C150 – نقش وکتور یک نشان گیاهی آندلسی

C143 – نقش وکتور یک اسلیمی ختایی

C143 – نقش وکتور یک اسلیمی ختایی

C141 – نقش یک نشان ختایی اسلیمی

C141 – نقش یک نشان ختایی اسلیمی

C140 – نقش وکتور حاشیه اسلیمی

C140 – نقش وکتور حاشیه اسلیمی

C138 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی از کاشی معرق دوره صفویه شهر قم

C138 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی از کاشی معرق دوره صفویه شهر قم

C137 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی از کاشی معرق دوره صفویه

C137 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی از کاشی معرق دوره صفویه

C130 – نقش وکتور یک اسپر از مسجد گوهرشاد مشهد

C130 – نقش وکتور یک اسپر از مسجد گوهرشاد مشهد

C127 – نقش وکتور کتیبه ای از مسجد گوهرشاد

C127 – نقش وکتور کتیبه ای از مسجد گوهرشاد

C114 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی

C114 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی

C105 – نقش وکتور گره چینی و اسلیمی ترکیبی

C105 – نقش وکتور گره چینی و اسلیمی ترکیبی

C103 – نقش وکتور یک کاشی معرق عهد تیموری

C103 – نقش وکتور یک کاشی معرق عهد تیموری

C102 – نقش وکتورکاشی هفت رنگ عصر صفوی

C102 – نقش وکتورکاشی هفت رنگ عصر صفوی

C97 – نقش وکتور یک کتیبه اسلیمی

C97 – نقش وکتور یک کتیبه اسلیمی

C95 – نقش وکتور یک شمسه و ترنج زیبا

C95 – نقش وکتور یک شمسه و ترنج زیبا

C87 – نقش وکتور یک ترنج زیبای عهد صفوی

C87 – نقش وکتور یک ترنج زیبای عهد صفوی

C86 – نقش وکتور یک شمسه و ترنج بسیار زیبای عهد صفوی

C86 – نقش وکتور یک شمسه و ترنج بسیار زیبای عهد صفوی

C85 – نقش وکتور یک قاب دور و کادر زیبا

C85 – نقش وکتور یک قاب دور و کادر زیبا

C78 – شش نقش وکتور ترنج در یک فایل

C78 – شش نقش وکتور ترنج در یک فایل

C75 – نقش وکتور شمسه معروف گنبد سلطانیه زنجان

C75 – نقش وکتور شمسه معروف گنبد سلطانیه زنجان

C58 –  نقش وکتور کاشی حرم حضرت معصومه (س)

C58 – نقش وکتور کاشی حرم حضرت معصومه (س)

C56 – نقش وکتور کاشی حرم حضرت معصومه (س)

C56 – نقش وکتور کاشی حرم حضرت معصومه (س)

C48 – نقش وکتور تک اسلیمی 90 عددی

C48 – نقش وکتور تک اسلیمی 90 عددی

C44 – نقش وکتور سه حاشیه هفت رنگ

C44 – نقش وکتور سه حاشیه هفت رنگ

C33 –  نقشی وکتور بازسازی از کاشیکاریهای صفویه

C33 – نقشی وکتور بازسازی از کاشیکاریهای صفویه

C30  – قاب دور صفحه (وکتور)

C30 – قاب دور صفحه (وکتور)

C29 – کادر و قاب و نوار حاشیه

C29 – کادر و قاب و نوار حاشیه

C26 – بازسازی وکتور از کاشی کاریهای دوره صفویه

C26 – بازسازی وکتور از کاشی کاریهای دوره صفویه

C20 – نقش وکتور یک شمسه اسلیمی

C20 – نقش وکتور یک شمسه اسلیمی

C19 – نقش وکتور یک شمسه اسلیمی

C19 – نقش وکتور یک شمسه اسلیمی

C18 – نقش وکتور یک شمسه اسلیمی دوره صفویه

C18 – نقش وکتور یک شمسه اسلیمی دوره صفویه

C17 – نقش وکتور یک ترنج اسلیمی دوره صفویه

C17 – نقش وکتور یک ترنج اسلیمی دوره صفویه

نقشمایه وکتور شماره ۰۴

نقشمایه وکتور شماره ۰۴