سایت موتیف ، اولین و بزرگترین مرجع ارائه دهنده نقوش و اسلیمی بصورت فایل وکتور 

سایت موتیف هر روز طرح های جدید خود را بر روی این سایت ارائه می دهد

فهرست نقوش
C172 – نقش وکتور یک گل شاه عباسی

C172 – نقش وکتور یک گل شاه عباسی

C171 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی

C171 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی

C170 – نقش وکتور حاشیه ختایی اسلیمی

C170 – نقش وکتور حاشیه ختایی اسلیمی

C169 – نقش وکتور یک حاشیه گیاهی

C169 – نقش وکتور یک حاشیه گیاهی

C168 –  نقش اسلیمی ترنج وکتور

C168 – نقش اسلیمی ترنج وکتور

C167 –  نقش وکتور حاشیه ختایی هندسی

C167 – نقش وکتور حاشیه ختایی هندسی

C166 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی دوره معاصر

C166 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی دوره معاصر

C165 – نقش وکتور یک حاشیه هندسی دوره بیزانس ترکیه

C165 – نقش وکتور یک حاشیه هندسی دوره بیزانس ترکیه

C164 – نقش وکتور یک ترنج اسلیمی

C164 – نقش وکتور یک ترنج اسلیمی

C163 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی

C163 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی

C162 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی از دوره بیزانس

C162 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی از دوره بیزانس

C161 – نقش وکتور یک ترنج اسلیمی

C161 – نقش وکتور یک ترنج اسلیمی

C160 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی دوره بیزانس

C160 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی دوره بیزانس

C159 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی ساسانی

C159 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی ساسانی

C158 – نقش اسلیمی وکتور یک حاشیه

C158 – نقش اسلیمی وکتور یک حاشیه

C157 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی

C157 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی

C156 – نقش وکتور یک حاشیه از دوره ساسانی

C156 – نقش وکتور یک حاشیه از دوره ساسانی

C155 – نقش وکتور یک نشان اسلیمی

C155 – نقش وکتور یک نشان اسلیمی

C154 – نقش وکتور یک نشان اسلیمی

C154 – نقش وکتور یک نشان اسلیمی

C153 – نقش وکتور یک ترنج اسلیمی

C153 – نقش وکتور یک ترنج اسلیمی

C152 – نقش وکتور شمسه تذهیبی

C152 – نقش وکتور شمسه تذهیبی

C151 – نقش وکتور یک قفل اسلیمی

C151 – نقش وکتور یک قفل اسلیمی

C150 – نقش وکتور یک نشان گیاهی آندلسی

C150 – نقش وکتور یک نشان گیاهی آندلسی

C149 – نقش وکتور یک قفل اسلیمی

C149 – نقش وکتور یک قفل اسلیمی

C148 – نقش وکتور یک مشبک اسلیمی

C148 – نقش وکتور یک مشبک اسلیمی

C147 – نقش وکتور یک نشان سلجوقی

C147 – نقش وکتور یک نشان سلجوقی

C146 – نقش وکتور یک نشان اسلیمی

C146 – نقش وکتور یک نشان اسلیمی

C145 – نقش وکتور ترنج اسلیمی

C145 – نقش وکتور ترنج اسلیمی

C144 – نقش وکتور یک نشان دوره ساسانی

C144 – نقش وکتور یک نشان دوره ساسانی

C143 – نقش وکتور یک اسلیمی ختایی

C143 – نقش وکتور یک اسلیمی ختایی

C142 – نقش وکتور یک ترنج اسلیمی

C142 – نقش وکتور یک ترنج اسلیمی

C141 – نقش یک نشان ختایی اسلیمی

C141 – نقش یک نشان ختایی اسلیمی

C140 – نقش وکتور حاشیه اسلیمی

C140 – نقش وکتور حاشیه اسلیمی

C139 –  نقش وکتور یک سرباز هخامنشی

C139 – نقش وکتور یک سرباز هخامنشی

C138 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی از کاشی معرق دوره صفویه شهر قم

C138 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی از کاشی معرق دوره صفویه شهر قم

C137 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی از کاشی معرق دوره صفویه

C137 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی از کاشی معرق دوره صفویه

C136 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی کاشی معرق دوره تیموری

C136 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی کاشی معرق دوره تیموری

C135 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی و ختایی

C135 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی و ختایی

C134 – نقش وکتور یک روجلد اسلیمی

C134 – نقش وکتور یک روجلد اسلیمی

C133 – نقش وکتور یک کتیبه اسلیمی

C133 – نقش وکتور یک کتیبه اسلیمی

C132 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی دهان اژدری

C132 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی دهان اژدری

C131 – نقش وکتور یک قاب و حاشیه ختایی

C131 – نقش وکتور یک قاب و حاشیه ختایی

C130 – نقش وکتور یک اسپر از مسجد گوهرشاد مشهد

C130 – نقش وکتور یک اسپر از مسجد گوهرشاد مشهد

C129 – نقش وکتور کتیبه زیبای مسجد گوهرشاد

C129 – نقش وکتور کتیبه زیبای مسجد گوهرشاد

C128 – نقش وکتور یک کتیبه از مسجد جامع یزد

C128 – نقش وکتور یک کتیبه از مسجد جامع یزد

C127 – نقش وکتور کتیبه ای از مسجد گوهرشاد

C127 – نقش وکتور کتیبه ای از مسجد گوهرشاد

C126 – نقش وکتور یک حاشیه

C126 – نقش وکتور یک حاشیه

C125 – نقش وکتور یک حاشیه از نقوش فرش

C125 – نقش وکتور یک حاشیه از نقوش فرش

C124 – نقش وکتور یک اسلیمی ترنج

C124 – نقش وکتور یک اسلیمی ترنج

C123 – نقش وکتور یک اسلیمی ترنج

C123 – نقش وکتور یک اسلیمی ترنج

C122 – نقش وکتور یک ترنج زیبا

C122 – نقش وکتور یک ترنج زیبا

C121 – نقش وکتور یک قاب و حاشیه از تذهیب معاصر

C121 – نقش وکتور یک قاب و حاشیه از تذهیب معاصر

C120 – نقش وکتور یک حاشیه و قاب دور

C120 – نقش وکتور یک حاشیه و قاب دور

C119 – نقش وکتوریک گل شاه عباسی

C119 – نقش وکتوریک گل شاه عباسی

C118 – نقش وکتور اسلیمی یک قاب دور کاشی هفت رنگ

C118 – نقش وکتور اسلیمی یک قاب دور کاشی هفت رنگ

C117 – نقش وکتور یک شمسه بسیار زیبا

C117 – نقش وکتور یک شمسه بسیار زیبا

C116 – نقش وکتور قاب و حاشیه اسلیمی

C116 – نقش وکتور قاب و حاشیه اسلیمی

C115 – نقش وکتور یک قاب گچبری

C115 – نقش وکتور یک قاب گچبری

C114 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی

C114 – نقش وکتور یک حاشیه اسلیمی

C113 – نقش وکتور حجاری یک سرباز دوره قاجار

C113 – نقش وکتور حجاری یک سرباز دوره قاجار

C112 – نقش وکتور یک شمسه

C112 – نقش وکتور یک شمسه

C111 – نقش وکتور یک کاشی هفت رنگ دوره صفوی

C111 – نقش وکتور یک کاشی هفت رنگ دوره صفوی

C110 – نقش وکتور کاشی هفت رنگ دوره تیموری

C110 – نقش وکتور کاشی هفت رنگ دوره تیموری

C109 – نقش وکتور یک ترنج از فرشهای دوره صفوی

C109 – نقش وکتور یک ترنج از فرشهای دوره صفوی

C108 – نقش زیبای فروهر(تخت جمشید)

C108 – نقش زیبای فروهر(تخت جمشید)

C107 –  نقش وکتور یک ترنج زیبا از فرشهای تبریز عهد صفوی

C107 – نقش وکتور یک ترنج زیبا از فرشهای تبریز عهد صفوی

C106 – نقش وکتور یک شمسه زیبا از فرشهای تبریز

C106 – نقش وکتور یک شمسه زیبا از فرشهای تبریز

C105 – نقش وکتور گره چینی و اسلیمی ترکیبی

C105 – نقش وکتور گره چینی و اسلیمی ترکیبی

C104 – نقش وکتور یک اسلیمی قاب دور

C104 – نقش وکتور یک اسلیمی قاب دور

C103 – نقش وکتور یک کاشی معرق عهد تیموری

C103 – نقش وکتور یک کاشی معرق عهد تیموری

C102 – نقش وکتورکاشی هفت رنگ عصر صفوی

C102 – نقش وکتورکاشی هفت رنگ عصر صفوی

C101 – نقش وکتور یک اسلیمی جدید و ترکیبی

C101 – نقش وکتور یک اسلیمی جدید و ترکیبی

mutif-C100 نقش وکتور یک پنجره چوبی

mutif-C100 نقش وکتور یک پنجره چوبی

C99 – نقش وکتور یک آئینه کاری از یک عمارت قاجاری

C99 – نقش وکتور یک آئینه کاری از یک عمارت قاجاری

C98 – نقش وکتور یک آئینه کاری عهد قاجار

C98 – نقش وکتور یک آئینه کاری عهد قاجار

C97 – نقش وکتور یک کتیبه اسلیمی

C97 – نقش وکتور یک کتیبه اسلیمی

C96 – نقش وکتوراسلیمی سر تاج

C96 – نقش وکتوراسلیمی سر تاج

C95 – نقش وکتور یک شمسه و ترنج زیبا

C95 – نقش وکتور یک شمسه و ترنج زیبا

C94 – نقش وکتور یک اسلیمی ابری

C94 – نقش وکتور یک اسلیمی ابری

C93 – نقش وکتور یک شمسه و ترنج جدید

C93 – نقش وکتور یک شمسه و ترنج جدید

C92 – نقش وکتور یک شمسه و ترنج جدید

C92 – نقش وکتور یک شمسه و ترنج جدید

C91 – نقش وکتور یک حاشیه و قاب زیبا

C91 – نقش وکتور یک حاشیه و قاب زیبا

C90 – نقش وکتور ترنج جدید

C90 – نقش وکتور ترنج جدید

C89 – نقش وکتور شمسه و ترنج مسجد جامع یزد

C89 – نقش وکتور شمسه و ترنج مسجد جامع یزد

C88 –  نقش وکتور یک اسلیمی ترکیبی فانتزی و زیبا

C88 – نقش وکتور یک اسلیمی ترکیبی فانتزی و زیبا

C87 – نقش وکتور یک ترنج زیبای عهد صفوی

C87 – نقش وکتور یک ترنج زیبای عهد صفوی

C86 – نقش وکتور یک شمسه و ترنج بسیار زیبای عهد صفوی

C86 – نقش وکتور یک شمسه و ترنج بسیار زیبای عهد صفوی

C85 – نقش وکتور یک قاب دور و کادر زیبا

C85 – نقش وکتور یک قاب دور و کادر زیبا

C84 – نقش وکتور یک ترنج جدید

C84 – نقش وکتور یک ترنج جدید

C83 – نقش وکتور یک گل شاه عباسی عهد صفوی

C83 – نقش وکتور یک گل شاه عباسی عهد صفوی

C82 – نقش وکتور ترنج

C82 – نقش وکتور ترنج

C80 – نقش وکتور ترنجی از مسجد جامع یزد

C80 – نقش وکتور ترنجی از مسجد جامع یزد

C81 – نقش وکتور ترنجی از مسجد جامع یزد

C81 – نقش وکتور ترنجی از مسجد جامع یزد

C78 – شش نقش وکتور ترنج در یک فایل

C78 – شش نقش وکتور ترنج در یک فایل

C79 – نقش وکتور ترنج معروف مسجد جامع یزد

C79 – نقش وکتور ترنج معروف مسجد جامع یزد

C77 – نقش وکتور ترنج از مسجد جامع یزد

C77 – نقش وکتور ترنج از مسجد جامع یزد

C76 – نقش وکتور یک ترنج جدید

C76 – نقش وکتور یک ترنج جدید

C75 – نقش وکتور شمسه معروف گنبد سلطانیه زنجان

C75 – نقش وکتور شمسه معروف گنبد سلطانیه زنجان

C74 – نقش وکتور یک ترنج جدید

C74 – نقش وکتور یک ترنج جدید

C73 – نقش وکتور یک ترنج دوره سلجوقی

C73 – نقش وکتور یک ترنج دوره سلجوقی

C72 – نقش وکتور 25 ترنج در یک فایل

C72 – نقش وکتور 25 ترنج در یک فایل

C71 – نقش وکتور ترنج از بشقابهای سلجوقی

C71 – نقش وکتور ترنج از بشقابهای سلجوقی

C70 – نقش وکتور ترنج معروف مسجد جامع یزد

C70 – نقش وکتور ترنج معروف مسجد جامع یزد

C69 – نقش وکتور یک قاب وکادر زیبا از نقوش دربهای چوبی عمارت نارنجستان شیراز

C69 – نقش وکتور یک قاب وکادر زیبا از نقوش دربهای چوبی عمارت نارنجستان شیراز

C68 – نقش وکتور چهار گل شاه عباسی عهد صفوی

C68 – نقش وکتور چهار گل شاه عباسی عهد صفوی

C67 – نقش وکتور ترنج جدید

C67 – نقش وکتور ترنج جدید

C66 – نقش وکتور ترنج

C66 – نقش وکتور ترنج

C64 – نقش وکتور ترنج

C64 – نقش وکتور ترنج

C63 – نقش وکتور یک ترنج جدید و زیبا از عهد صفوی

C63 – نقش وکتور یک ترنج جدید و زیبا از عهد صفوی

C62 – نقش وکتور یک ترنج از بشقابهای سفالی عهد سلجوقی

C62 – نقش وکتور یک ترنج از بشقابهای سفالی عهد سلجوقی

C61 – نقش وکتور دو قاب و کادر زیبا برگرفته از نقوش گچبری نارنجستان شیراز

C61 – نقش وکتور دو قاب و کادر زیبا برگرفته از نقوش گچبری نارنجستان شیراز

C60 – نقش وکتور یک حاشیه

C60 – نقش وکتور یک حاشیه

C59 – نقش وکتور دو کادر زیبا از نقوش آئینه کاری نارنجستان قوام شیراز

C59 – نقش وکتور دو کادر زیبا از نقوش آئینه کاری نارنجستان قوام شیراز

C58 –  نقش وکتور کاشی حرم حضرت معصومه (س)

C58 – نقش وکتور کاشی حرم حضرت معصومه (س)

C57 – نقش وکتور یک لوح تقدیر

C57 – نقش وکتور یک لوح تقدیر

C56 – نقش وکتور کاشی حرم حضرت معصومه (س)

C56 – نقش وکتور کاشی حرم حضرت معصومه (س)

C55 – نقش وکتور قاب آئینه

C55 – نقش وکتور قاب آئینه

C54 – نقش وکتور اسلیمی ترنج

C54 – نقش وکتور اسلیمی ترنج

C53 – نقش وکتور محراب و درخت زندگی

C53 – نقش وکتور محراب و درخت زندگی

C52 – نقش وکتور پس زمینه

C52 – نقش وکتور پس زمینه

C51 – نقش وکتور ترنج جدید 4

C51 – نقش وکتور ترنج جدید 4

C50 – نقش وکتور ترنج جدید 3

C50 – نقش وکتور ترنج جدید 3

C49 – نقش وکتور ترنج جدید 2

C49 – نقش وکتور ترنج جدید 2

C48 – نقش وکتور تک اسلیمی 90 عددی

C48 – نقش وکتور تک اسلیمی 90 عددی

C47 – نقش وکتور ترنج و اسلیمی

C47 – نقش وکتور ترنج و اسلیمی

C46 – نقش وکتور تک اسلیمی

C46 – نقش وکتور تک اسلیمی

C45 – نقش وکتور ترنج جدید

C45 – نقش وکتور ترنج جدید

C44 – نقش وکتور سه حاشیه هفت رنگ

C44 – نقش وکتور سه حاشیه هفت رنگ

C43 – نقش وکتور اسلیمی جدید

C43 – نقش وکتور اسلیمی جدید

C42 – نقش وکتور مناسب طراحان فرش ایرانی

C42 – نقش وکتور مناسب طراحان فرش ایرانی

C41 – نقش وکتور قاب و آیئنه

C41 – نقش وکتور قاب و آیئنه

C40 – نقش وکتورترنج مناسب لوگو

C40 – نقش وکتورترنج مناسب لوگو

C39 – نقش وکتور ترنج

C39 – نقش وکتور ترنج

C38 – نقش وکتور ترنج نقاشی دیواریهای نارنجستان قوام شیراز

C38 – نقش وکتور ترنج نقاشی دیواریهای نارنجستان قوام شیراز

C37 – نقش وکتور یک کادر و اسلیمی داخلی

C37 – نقش وکتور یک کادر و اسلیمی داخلی

C36 – نقش وکتور مناسب پس زمینه

C36 – نقش وکتور مناسب پس زمینه

C35 – سه قاب وکتور

C35 – سه قاب وکتور

C33 –  نقشی وکتور بازسازی از کاشیکاریهای صفویه

C33 – نقشی وکتور بازسازی از کاشیکاریهای صفویه

C32 – نقشمایه وکتور از نقوش حجاری

C32 – نقشمایه وکتور از نقوش حجاری

C31 – نقشمایه قاب دور(وکتور)

C31 – نقشمایه قاب دور(وکتور)

C30  – قاب دور صفحه (وکتور)

C30 – قاب دور صفحه (وکتور)

C29 – کادر و قاب و نوار حاشیه

C29 – کادر و قاب و نوار حاشیه

C27 – بازسازی وکتور از نقاشی دیواری یک عمارت قاجاری

C27 – بازسازی وکتور از نقاشی دیواری یک عمارت قاجاری

C26 – بازسازی وکتور از کاشی کاریهای دوره صفویه

C26 – بازسازی وکتور از کاشی کاریهای دوره صفویه

C25 – نقش زمینه

C25 – نقش زمینه

نقشمایه وکتور شماره 24

نقشمایه وکتور شماره 24

C23 – نقش پس زمینه

C23 – نقش پس زمینه

C22 – نقش پس زمینه

C22 – نقش پس زمینه

C21 – نقش زمینه

C21 – نقش زمینه

C20 – نقش وکتور یک شمسه اسلیمی

C20 – نقش وکتور یک شمسه اسلیمی

C19 – نقش وکتور یک شمسه اسلیمی

C19 – نقش وکتور یک شمسه اسلیمی

C18 – نقش وکتور یک شمسه اسلیمی دوره صفویه

C18 – نقش وکتور یک شمسه اسلیمی دوره صفویه

C17 – نقش وکتور یک ترنج اسلیمی دوره صفویه

C17 – نقش وکتور یک ترنج اسلیمی دوره صفویه

نقشمایه وکتور شماره 16

نقشمایه وکتور شماره 16

C15 – نقش وکتور یک قاب ، حاشیه و ترنج اسلیمی از دوره قاجار

C15 – نقش وکتور یک قاب ، حاشیه و ترنج اسلیمی از دوره قاجار

C14 – اسلیمی وکتور یک حاشیه

C14 – اسلیمی وکتور یک حاشیه

C13 – نقش وکتور یک ترنج اسلیمی

C13 – نقش وکتور یک ترنج اسلیمی

C12 – نقش وکتور شمسه اسلیمی طراحی تیم سایت موتیف

C12 – نقش وکتور شمسه اسلیمی طراحی تیم سایت موتیف

C11 – نقش وکتور اسلیمی طراحی تیم سایت موتیف

C11 – نقش وکتور اسلیمی طراحی تیم سایت موتیف

C10 – نقش وکتور بازسازی نقاشی سقف نارنجستان قوام شیراز

C10 – نقش وکتور بازسازی نقاشی سقف نارنجستان قوام شیراز

C09 – نقش وکتور یک نشان اسلیمی

C09 – نقش وکتور یک نشان اسلیمی

C08 – نقش وکتور یک شمسه اسلیمی

C08 – نقش وکتور یک شمسه اسلیمی

C07 – نقش وکتور یک قاب آئینه اسلیمی

C07 – نقش وکتور یک قاب آئینه اسلیمی

C06 – نقش وکتور یک شمسه اسلیمی

C06 – نقش وکتور یک شمسه اسلیمی

نقشمایه وکتور شماره 03

نقشمایه وکتور شماره 03

نقشمایه وکتور شماره 01

نقشمایه وکتور شماره 01

نقشمایه وکتور شماره 02

نقشمایه وکتور شماره 02

نقشمایه وکتور شماره ۰۴

نقشمایه وکتور شماره ۰۴		

Recent Posts / View All Posts